Select Page

Cerdas

  • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kondusif, PAIKEM, dan saintifik bagi peningkatan wawasan peserta didik.
  • Mengantarkan peserta didik mencapai nilai kualitatif dan kuantitatif yang tuntas sesuai target dan dapat diterima di tingkat satuan pendidikan jenjang selanjutnya.

Terampil

  • Menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai keterampilan sesuai bakat, minat, dan saintifik.
  • Terampil memanfaatkan sumber pembelajaran.
  • Terampil membaca, menulis, mendengarkan, menceritakan.
  • Terampil membaca Al Qur’an dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar.
  • Terampil melaksanakan ibadah praktis sesuai tuntunan Rasulullah saw.

Berakhlak Mulia

  • Menunjukkan sikap berkhidmat kepada orang tua, guru dan orang yang lebih tua.
  • Sopan dan Santun dalam berbicara.
  • Menjunjung tinggi nilai kejujuran.
  • Perkataan dan perbuatan tidak menyalahi norma agama dan norma masyarakat.
  • Tenggang rasa, peduli dan suka menolong.
  • Berkasih sayang kepada sesama dan alam semesta.

Mandiri

  • Mampu menolong diri sendiri sesuai perkembangan peserta didik.
  • Berani menyampaikan pendapat.

Bermanfaat

  • Dimanapun berada dan kapanpun selalu memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
  • Saling menolong dalam perbuatan baik (da’wah fardiyah dan jamaah).
Dokumentasi 1
Dokumentasi 2
Dokumentasi 3
Dokumentasi 2

Pin It on Pinterest