Cerdas

 • Menyelenggarakan proses pembelajaran yang kondusif, PAIKEM, dan saintifik bagi peningkatan wawasan peserta didik.
 • Mengantarkan peserta didik mencapai nilai kualitatif dan kuantitatif yang tuntas sesuai target dan dapat diterima di tingkat satuan pendidikan jenjang selanjutnya.

Terampil

 • Menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai keterampilan sesuai bakat, minat, dan saintifik.
 • Terampil memanfaatkan sumber pembelajaran.
 • Terampil membaca, menulis, mendengarkan, menceritakan.
 • Terampil membaca Al Qur’an dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar.
 • Terampil melaksanakan ibadah praktis sesuai tuntunan Rasulullah saw.

Berakhlak Mulia

 • Menunjukkan sikap berkhidmat kepada orang tua, guru dan orang yang lebih tua.
 • Sopan dan Santun dalam berbicara.
 • Menjunjung tinggi nilai kejujuran.
 • Perkataan dan perbuatan tidak menyalahi norma agama dan norma masyarakat.
 • Tenggang rasa, peduli dan suka menolong.
 • Berkasih sayang kepada sesama dan alam semesta.

Mandiri

 • Mampu menolong diri sendiri sesuai perkembangan peserta didik.
 • Berani menyampaikan pendapat.

Bermanfaat

 • Dimanapun berada dan kapanpun selalu memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
 • Saling menolong dalam perbuatan baik (da’wah fardiyah dan jamaah).
Dokumentasi 1
Dokumentasi 2
Dokumentasi 3
Dokumentasi 2

Pin It on Pinterest